Loading...
 
Αρχική Σελίδα  /  Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1 Εισαγωγή

Με την παρούσα πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (“Πολιτική”) σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο εμείς στην Lanitis Energy Ltd και τις θυγατρικές της, την Lanitis Electrics Ltd, την Conercon Energy Solutions Ltd και τη Lanitis Gas Ltd (θα αναφέρονται στη συνέχεια ως “Εταιρείες”, ή “εμείς”, ή “μας”), διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας, όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η παρούσα Πολιτική, σέβεται και συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (“Κανονισμός”) και τον σχετικό Νόμο 125/I/2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

2 Ορισμοί

 • Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλοι μοναδικοί αριθμοί, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κλπ), στοιχεία επικοινωνίας, φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (θέση, προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες κλπ. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται «υποκείμενο των δεδομένων».
 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση ή κοινοποίηση, πρόσβαση χωρίς άδεια και παρόμοιες ενέργειες.
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο ή τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή, η καταστροφή.
 • Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

3 Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα Πολιτική, είναι το νομικό πρόσωπο Lanitis Energy Ltd, Διεύθυνση: Κτίριο Αμαθούς, 4ος Όροφος Πλατεία Συντάγματος 2, 3036, Λεμεσός Κύπρος, Τ.Θ. 70189, 4161, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλέφωνο +357 25 822314, Φαξ +357 25 822315, Ε-mail: info@lanitisenergy.com

 

4 Αρχές τις οποίες Τηρούμε

Οι Εταιρείες, δεσμεύονται ότι τηρούν και τηρούν, τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 • Περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια & ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται αμέσως μόλις αυτό έλθει σε γνώση μας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα – Οι Εταιρείες, εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού και εγγυώνται (εκτός από τις περιπτώσεις κακόβουλων και ποινικά κολάσιμων ενεργειών) την ασφάλεια των δεδομένων σας, ιδίως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, την τυχαία καταστροφή τους, ή τη φθορά τους.
 • Αρχή Λογοδοσίας – Οι Εταιρείες μπορούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω Αρχές.

 

5 Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, ή μέσω της ιστοσελίδας μας, ή εκπροσώπων και συνεργατών μας, ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να ενημερωθείτε, ή να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Εάν αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς.
 • Εάν τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε εμάς, από τρίτες εταιρείες - συνεργάτες.
 • Όταν εισέρχεστε σε χώρο ευθύνης μας, εφόσον υπάρχει σύστημα βιντεο-επιτήρησης ή συνδεθείτε σε ασύρματα δίκτυά μας (πχ το Wi-Fi μας).
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω αγγελιών που έχουμε αναρτήσει σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο, για μια θέση εργασίας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας.
 • Όταν εργάζεστε σε μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς που αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια.

 

6 Προσωπικά δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, στις περιπτώσεις που μπορούμε να το ελέγξουμε. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τα αρχεία μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

7 Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι κατηγορίες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνουν:

 • Ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επισκέπτες των εγκαταστάσεών μας,
 • Τους Πελάτες μας,
 • Τρίτα πρόσωπα, εμπλεκόμενα σε γεγονότα σχετιζόμενα με την πώληση προϊόντων, ή την παροχή των υπηρεσιών μας,
 • Προμηθευτές ή συνεργάτες που είναι φυσικά πρόσωπα, ή και φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι, ή συνεργαζόμενοι, σε ένα νομικό πρόσωπο προμηθευτή ή συνεργάτη μας,
 • Ενδιαφερόμενους για εργασία σε μας,
 • Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή της παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • Τους εργαζόμενους στις εταιρείες μας.

 

8 Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς

Οι πιο κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς, μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας με σας ή άτομο που θα υποδείξετε (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ, email),
 • Πληροφορίες επαγγελματικής κατάστασης (επάγγελμα, θέση),
 • Δεδομένα για να εκτελέσουμε εργασίες που μας αναθέτετε (πχ λογαριασμός ρεύματος, αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, σχετικές άδειες και σχέδια, εξουσιοδοτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, στοιχεία ευάλωτης οικογένειας κλπ),
 • Πληροφορίες Πληρωμής (IBAN/Αριθμός Λογαριασμού, αρ. ταυτότητας, επιθυμητός τρόπος πληρωμής, όροι πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας),
 • Δεδομένα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (IP διεύθυνση, MAC address),
 • Ιστορικό πελάτη (ποσοστό ικανοποίησης, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγορών, στοιχεία συναλλαγών, παράπονα, όροι συνεργασίας),
 • Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (cookies, στοιχεία που έχετε δημόσια και σχόλια όταν επικοινωνήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης),
 • Η εικόνα σας όταν εισέλθετε σε χώρο μας που βιντεοσκοπείται, ή συμμετέχετε σε εκδηλώσεις μας, ή όταν με τη συναίνεσή σας η φωτογραφία σας εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την ιστοσελίδα μας.
 • Τα δεδομένα που αναφέρονται στο βιογραφικό σας που μας αποστέλλετε.

Σημειώνεται, ότι για τους εργαζόμενους σε μας, λαμβάνονται και άλλα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία η ενημέρωση των εργαζομένων γίνεται μέσω εγγράφων, εγχειριδίων, πολιτικών και διαδικασιών και ενημέρωσης που γίνεται εσωτερικά.

 

9 Ποιοι Είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις", όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ή το Άρθρο 9 για ειδικές κατηγορίες δεδομένων). Νομικές βάσεις στις οποίες βασίζεται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κυρίως η συναίνεση, η τήρηση νομικών δεσμεύσεων για την εκτέλεση συμβατικών μας υποχρεώσεων, η τήρηση των έννομων υποχρεώσεών μας και η διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων μας. Για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, η συναίνεση, ή η εκτέλεση υποχρεώσεων και η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, συσχετίζεται ως ακολούθως με κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Συναίνεση: Όταν επικοινωνείτε εσείς μαζί μας, ως ενδιαφερόμενοι για προϊόντα και υπηρεσίες μας, σε περιπτώσεις που μας αναθέτετε να εκτελέσουμε εργασίες για λογαριασμό σας με Υπηρεσίες ή Αρχές, όταν ενδιαφέρεστε για εργοδότηση, για την ενημέρωσή σας για προϊόντα και υπηρεσίες μας στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών μας, όταν επισκέπτεστε χώρους μας εφόσον βιντεοσκοπούνται με ενημέρωσή σας για την καταγραφή, όταν επισκέπτεστε τους λογαριασμούς μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους προβολής μας ή όταν συνδέεστε ασύρματα στα δίκτυά μας.

Δεσμεύσεις για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεών μας: Όταν είστε πελάτης μας για την εξυπηρέτησή σας και την εκπλήρωση της συμφωνίας μας, όταν είστε εργαζόμενος σε μας, συνεργάτης ή προμηθευτής για την υπογραφή και τήρηση των συμβατικών όρων, ή στις περιπτώσεις που επικοινωνούμε εμείς μαζί σας στο πλαίσιο των συμβάσεων.

Τήρηση έννομων υποχρεώσεών μας: για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις κάθε είδους Αρχές όπως ενδεικτικά αστυνομικές, του εργατικού δικαίου, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες ή την πληρωμή υποχρεώσεών μας.

Τήρηση Εννόμων Συμφερόντων μας: για τη βελτίωση υπηρεσιών μας, για την πληρωμή μας ή πληρωμή υποχρεώσεών μας, για αξιολογήσεις προσώπων και καταστάσεων.

Η ενημέρωση στο προσωπικό μας για τις νομικές βάσεις επεξεργασίας γίνεται εσωτερικά.

 

10 Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη βάση συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων, διατηρούνται μετά τη λήξη των συμβατικών και έννομων υποχρεώσεων όσο προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο ή όσο είναι εν ισχύ εγγυήσεις.

Δεδομένα προσφορών που δεν οδηγούν σε συμφωνία συνεργασίας τηρούνται για τρία έτη.

Δεδομένα καταγραφής εικόνας, τηρούνται για 15 ημέρες, ενώ τα cookies τηρούνται για 2 χρόνια αν και όπως μπορείτε να δείτε στη σχετική πολιτική μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser που χρησιμοποιείτε ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Δεδομένα που ενδέχεται να χρειαστούν για τα έννομα συμφέροντά μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, τηρούνται έως ότου παύσει ο λόγος τήρησής τους.

Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (πχ για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.

Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, καταστρέφονται με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούνται. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

11 Πως διασφαλίζουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα, για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και ιδίως, τυχόν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Ακολουθούμε διεθνή πρότυπα και πρακτικές, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων μας. Διασφαλίζουμε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Οι εγκαταστάσεις μας είναι ασφαλείς, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα στο βαθμό του εφικτού.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τους συγκεκριμένους σκοπούς και η αναγκαία μεταφορά δεδομένων, γίνεται με ασφαλείς διαδικασίες.
 • Το προσωπικό μας, δεσμεύεται με κανόνες εμπιστευτικότητας, έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα δεδομένα.
 • Στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, υπάρχει μόνο εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική πρόσβαση. Επίσης, σε έντυπη μορφή, κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού, με τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3, στοιχείο η.
 • Στα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνονται όλα τα τεχνικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλης μορφής επεξεργασία.

Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής, παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο. Παρόλο που η διακίνηση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας, δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνονται δεν ανακοινώνονται για ευνόητους λόγους.

 

12 Σε ποιους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα Δεδομένα

Λαμβάνουμε όλες τις πρόνοιες, ώστε οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, γίνονται γνωστά σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται πλήρως η νομιμότητα της γνωστοποίησης αυτής.

Σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από αυτά που νόμιμα συλλέγουμε, μπορεί να έχουν πρόσβαση (ή να γνωστοποιηθούν) ανάλογα με την κάθε περίπτωση:

 • Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Υπεργολάβοι, μόνο για απαραίτητα τμήματα πληροφοριών (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας), υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Ο ελεγκτής μας, για όσα δεδομένα απαιτείται (οικονομικά στοιχεία, προσωπικού, συμβάσεις και λοιπά στοιχεία ελέγχου), υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Ο νομικός σύμβουλος, για όσα δεδομένα απαιτείται σε νομικές περιπτώσεις, υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες, για συναφή με την ασφάλιση θέματα (οι οποίες υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας πληροφοριών).
 • Οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εταιρείας, προσωπικού ή συνεργατών και προμηθευτών), μόνο για δεδομένα που αφορούν σε ζητήματα πληρωμών.
 • Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής και η ΑνΑΔ για θέματα εκπαίδευσης και μόνο για τα απαραίτητα τμήματα πληροφοριών και δεδομένων.
 • Η συμβεβλημένη εταιρεία φύλαξης μη χρησιμοποιούμενων φυσικών αρχείων, με ρήτρα εχεμύθειας.
 • Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές πληροφοριακών πόρων, υπό καθεστώς εχεμύθειας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

13 Που Λαμβάνει Χώρα η Επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

14 Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης, το δικαίωμα της συγκατάθεσης όταν σε αυτό βασίζεται η λήψη των προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον μπορεί να γίνει όπως αναφέρεται παρακάτω, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε μέσα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, σύμφωνα και με τα παρακάτω.

Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα:

Ενημέρωσης: Με την παρούσα Πολιτική αποκρινόμαστε στο δικαίωμά σας για ενημέρωση. Μπορείτε να ζητήσετε πιο αναλυτική παρουσίαση της Πολιτικής μας επικοινωνώντας μαζί μας.

Συγκατάθεσης: Όταν σε αυτό βασίζεται η λήψη προσωπικών σας δεδομένων και όχι σε άλλη νομική βάση. Τη συγκατάθεση μπορείτε να την άρετε οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε επεξεργασία που είχε γίνει πριν την άρση της συγκατάθεσης είναι προφανώς νόμιμη.

Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα έχουμε για σας, για την επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, όπως επίσης έχετε και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά που σας αφορούν.

Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δεδομένου, ότι δεν είναι εφικτό να γνωρίζουμε οποιανδήποτε μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν μας ενημερώσετε εσείς, παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να τηρούμε ακριβείς τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:

 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε το δικαίωμα αυτό πιο κάτω).
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων (άρθρο 17 §3).

Περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα, όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.

Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και να ζητήσετε τη μεταφορά τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί.

Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς επίσης και όταν ο λόγος της επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

Σε περίπτωση που υποβάλετε εγγράφως οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, είτε για την ικανοποίησή του, ή για να σας γνωστοποιήσουμε τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του, είτε, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού αιτημάτων τη δεδομένη στιγμή, να ζητήσουμε παράταση απάντησης έως δύο επιπλέον μηνών (Άρθρο 12 παράγραφος 3).

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης ή επιστολής ή email στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5), μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς, ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

15 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα (σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού):

 • Θα εξετάσουμε και αξιολογήσουμε τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης.
 • Θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
 • Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση για την παραβίαση, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν απαιτείται.
 • Θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα σας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.

 

16 Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που δεν λειτουργούν ούτε ελέγχονται από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

 

17 Πολιτική για τα cookies

Παρακαλούμε πατήστε εδώ, για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies.

 

18 Στοιχεία Επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλέφωνο +357.22818456, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

Επιπρόσθετα στοιχεία και ορολογία για τον Κανονισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

19 Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στη διεύθυνση: Κτίριο Αμαθούς, 4ος Όροφος Πλατεία Συντάγματος 2, 3036, Λεμεσός Κύπρος, Τ.Θ. 70189, 4161, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλέφωνο +357 25 822314 (ώρες γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00π.μ.-2.30μ.μ.), Φαξ +357 25 822315, Ε-mail: info@lanitisenergy.com. Αρμόδιο πρόσωπο για την επικοινωνία είναι η Κα Γιωργούλλα Σάββα.

 

20 Ενημέρωση της Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, με σημείωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. Έντυπη μορφή της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να βρείτε στα γραφεία μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν αιτήματός σας.